Statut Fundacji Dom Sędziego Seniora

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

„Fundacja Dom Sędziego Seniora”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez:

 1. Wacławę Mielewczyk, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku,
 2. Stowarzyszenie Sędziów Themis – reprezentowane przez Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Irenę Kamińską,
 3. Jadwigę Żywolewską-Ławniczak, Sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
 4. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych – reprezentowane przez Ewę Waszkiewicz Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku,
 5. Pro Familia Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych – reprezentowane przez Sędziego Annę Rutkowską-Przasnek,
 6. Stowarzyszenie Sędziów Polskich lustitia – reprezentowane przez Sędziego Jolantę Korwin-Piotrowską i Sędziego Macieja Strączyńskiego,
 7. Sławomira Pałkę – Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie,

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A Nr 72014, sporządzonym w dniu l października 2014 r. przez notariusza Sylwestra Grzebinogę w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Piasecznie, przy ul. Powstańców Warszawy 11 E/1.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 3. Miejscem realizacji celów Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

§ 4

Fundacja może ustanawiać medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom w stanie spoczynku poprzez stworzenie warunków zamieszkania i opieki, zapewniających spokojne i godne życie ludziom o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego oraz samotnym poprzez m.in. wybudowanie, wyposażenie i organizację działalności Domów Sędziego Seniora dla sędziów w stanie spoczynku i finansowanie tego przedsięwzięcia.
  Dodatkowym celem Fundacji jest:
  – pomoc sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
  – aktywizacja sędziów w stanie spoczynku, służąca integracji środowiska sędziowskiego i przekazywaniu wzorców etosu sędziowskiego
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania o charakterze niedochodowym, to jest:
  • organizację całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych sędziom w stanie spoczynku o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, samotnym, mieszkającym w Domach Seniora przez krótki i dłuższy czas;
  • organizację dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych sędziom w stanie spoczynku o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego;
  • świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym mieszkającym w Domach Seniora;
  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych sędziom w stanie spoczynku o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego;
  • świadczenie usług wymienionych w punktach a.-d. dla innych osób starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności lub ze schorzeniami wieku podeszłego;
  • organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
  • organizowanie działalności wspierającej powstanie i prowadzenie Domu Seniora;
  • zorganizowanie i prowadzenie na rzecz Domu Seniora gospodarstwa rolno-hodowlanego;
  • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i innymi, w kraju i za granicą, zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, w tym wspieranie działalności instytucji, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji.
  • udzielanie wsparcia, w tym w formie bezzwrotnych zapomóg, których wysokość i tryb udzielania określi odrębny regulamin
  • organizowanie spotkań, uroczystości i wydarzeń opartych na zaangażowaniu sędziów w stanie spoczynku lub do nich adresowanych, służących budowaniu solidarności środowiska sędziowskiego i etosu służby sędziowskiej.
 3. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
  • w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej  organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywania majątku Fundacji  na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 5a

Działalność określona w §5 może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działalności. Każdy z fundatorów wnosi na poczet funduszu założycielskiego po 1000 złotych.

§ 7

Źródłem majątku Fundacji są:

  • darowizny, spadki i zapisy;
  • dotacje, subwencje oraz granty lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
  • prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw;
  • zbiórki publiczne;
  • nawiązki;
  • wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
  • opłaty pokrywające koszty pobytu w Domu Seniora;
  • majątek ruchomy i nieruchomy.

 

§ 8

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowił inaczej.

§ 9

 

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może odmówić przyjęcia spadku lub zapisu bez uzasadniania odmowy.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia i chęci przyjęcia spadku, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 10

Majątek i przychody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji („Zarząd„);
 2. Rada Fundacji („Rada”).

§ 13

 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Zarząd jest powoływany przez Radę na czas nieokreślony. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
  • złożenia Radzie pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu;
  • niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;
  • istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień statutu Fundacji, w szczególności działania na jej szkodę;

 5. Uchwała w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady.

 

§ 14

 

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu; w przypadku niemożności zwołania zebrania przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które mogą być przyjmowane przy pomocy technicznych środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w ten sposób zarządza Prezes Zarządu, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji. O wynikach głosowania Prezes Zarządu informuje członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków.
 5. Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń, które dotyczą rozporządzeń majątkowych, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu.
 6. Do składania w imieniu Fundacji innych oświadczeń, niż określone w §14 pkt 5, upoważnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu -jednoosobowo.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Z tytuły pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada w formie uchwały.

§ 15

W terminie do 31 marca każdego roku Zarząd przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 16

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
  • opracowywanie rocznego budżetu Fundacji;
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych w imieniu Fundacji;
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
  • ustanawianie medali honorowych i przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji celów Fundacji;
  • występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz likwidacji Fundacji.

§ 17

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 18

 

 1. Rada jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Rada składa się z siedmiu członków, w tym po jednym reprezentancie każdego z Fundatorów będącego osobą prawną. Członkowie Rady spośród swego grona wybierają Przewodniczącego.
 3. Rada jest powoływana na okres 5-cioletniej kadencji przez Fundatorów.
 4. Członkostwo w Radzie w toku kadencji ustaje w przypadku:
  • złożenia Radzie pisemnej rezygnacji członka Rady z udziału w pracach Rady
  • niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
  • odwołania przez Fundatora swojego reprezentanta w Radzie.
 5. Fundator, który odwołał swojego reprezentanta ze składu Rady wskazuje inną osobę na jego miejsce. Kadencja tak powołanego członka Rady upływa wraz z kadencją całej Rady.
 6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady.

§ 19

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek choćby jednego członka Rady zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu.

§ 20

 

 1. Głosowania na zebraniu Rady są jawne. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady. Na wniosek każdego członka Rady przeprowadza się głosowanie tajne.
 2. Uchwały Rady mogą być przyjęte przy pomocy technicznych środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w ten sposób zarządza Przewodniczący Rady,  na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji. Po upływie zakreślonego terminu informuje członków Rady oraz Zarząd o treści podjętej uchwały.

§ 21

 1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

   • ustalanie regulaminu prac Rady;
   • ustalanie zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;
   • uchwalanie na wniosek Zarządu programów działania Fundacji oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z ich wykonania;
   • wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie oraz obciążanie nieruchomości;
   • podejmowanie uchwał w przedmiocie zawierania i rozwiązywania umów o pracę z członkami Zarządu;
   • Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z innymi fundacjami, obejmowania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, a także tworzenia spółek, których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej;
   • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
   • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 22

Zmiana statutu jest dopuszczalna jednakże nie może dotyczyć głównego celu Fundacji określonego w § 5 pkt l.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

§ 23

Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

Rozdział VII

Likwidacja fundacji

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 25

 

 1. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostaje przekazany innej fundacji o podobnych celach statutowych, jak cele Fundacji.
 2. Wyboru innej fundacji o podobnych celach statutowych, jak cele Fundacji, dokona i wskaże w uchwale likwidator.
 3. Likwidatora powołuje Rada.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

Fundatorzy przyjęli Statut w dniu 26 listopada 2014 roku.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.