Fundusz Pomocy

Szanowni Państwo.

Sędziowie Rzeczpospolitej.

 

Do statutowych celów Fundacji Dom Sędziego Seniora należą integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizując te cele utworzyliśmy  Fundusz Pomocy,  którego  środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto Fundacji:

20 1090 1346 0000 0001 4426 7265,

 

a pomoc ta będzie udzielana w oparciu o postanowienia Regulaminu Funduszu Pomocy 

 

Chcielibyśmy, jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, aby  osoby związane z naszym środowiskiem, które znalazły się bez swojej winy w sytuacji wymagającej wsparcia, potrzebną pomoc  uzyskały.

 

Serdecznie zapraszamy do wsparcia Funduszu.

Dziękujemy za Waszą ofiarność.

Zarząd Fundacji Dom Sędziego Seniora

Podziękowanie za wsparcie

Zarząd Fundacji Dom Sędziego Seniora składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać środki na działalność Funduszu Pomocy prowadzonego przez Fundację. Wasza bezzwłoczna i hojna ofiarność pozwala nam gromadzić środki, które dają możliwość udzielenia realnego wsparcia sędziom i byłym sędziom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Spodziewamy się, że pomoc taka będzie konieczna także w dalszej przyszłości – stąd zachęcamy wszystkich, zwłaszcza sędziów, do dalszego wspierania naszej działalności.

Informacja

W związku z kierowanymi do Fundacji Dom Sędziego Seniora zapytaniami na temat funkcjonowania Funduszu pomocy, uprzejmie informujemy, iż pomoc ze środków gromadzonych przez Fundację na cel Funduszu jest udzielana, zgodnie z Regulaminem Funduszu, na wniosek złożony przez sędziego, zarząd stowarzyszenia skupiającego sędziów lub grupę 10 sędziów. Fundusz nie przekazuje środków pozyskanych w ramach odrębnych, imiennie adresowanych zbiórek, osobom bezpośrednio wskazanym przez wpłacającego darowiznę.

Pragniemy podkreślić, że działalność Funduszu Pomocy jest adresowana do sędziów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Jesteśmy pewni, że obowiązujące sędziów zasady etyki zawodowej jak i sposób organizacji Funduszu gwarantują, że środki gromadzone przez Fundusz trafią do osób potrzebujących takiej pomocy.

REGULAMIN FUNDUSZU

 1. Fundusz pomocy Fundacji „Dom Sędziego Seniora” (dalej: Fundusz) zostaje utworzony w celu udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 2. Fundusz tworzy się na czas nieokreślony.
 3. Fundusz dysponuje środkami gromadzonymi na koncie Fundacji „Dom Sędziego Seniora”, pochodzącymi z darowizn i zbiórek publicznych przekazywanych na rzecz Funduszu pomocy.
 4. Pomoc finansowa ze środków Funduszu może być udzielona w formie:
  • jednorazowego wsparcia finansowego
  • okresowego świadczenia finansowego
 5. Pomoc ze środków Funduszu jest udzielane sędziom, sędziom w stanie spoczynku oraz byłym sędziom, którzy zakończyli służbę (dalej: sędzia).
 6. Podstawą udzielenia pomocy finansowej jest wniosek złożony przez sędziego, zarząd stowarzyszenia skupiającego sędziów lub grupę 10 sędziów. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące potrzebę udzielenia wsparcia finansowego, propozycję co do formy pomocy oraz wskazywać okoliczności zakończenia służby w przypadku byłych sędziów. Osobą składającą wniosek lub osobą reprezentującą wnioskodawcę nie może być członek Komisji Funduszu Pomocy.
 7. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Funduszu podejmuje Komisja Funduszu, w skład której wchodzi przedstawiciel  Zarządu Fundacji i po jednym przedstawicielu Stowarzyszeń będących fundatorami Fundacji „Dom Sędziego Seniora”. Decyzje Komisji Funduszu  zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 3 członków Komisji Funduszu. Posiedzenie Komisji zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji „Dom Sędziego Seniora”.
 8. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, Komisja Funduszu może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów, wykazujących zasadność wniosku. W posiedzeniu Komisji może wziąć udział – z głosem doradczym – przedstawiciel wnioskodawcy.
 9. Komisja Funduszu podejmuje decyzję w przedmiocie złożonego wniosku o przyznaniu pomocy finansowej lub odmowie przyznania pomocy finansowej w formie uchwały. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej określa  również  wysokość i formę  przyznanej pomocy.
 10. Od decyzji Komisji Funduszu nie przysługuje odwołanie. Decyzja podlega niezwłocznemu wykonaniu przez Zarząd Fundacji „Dom Sędziego Seniora”. Decyzja odmawiająca pomocy finansowej jest wraz z uzasadnieniem doręczana wnioskodawcy.